одоогийн уншиж байга бүлэг :Хурал үзэсгэлэнд оролцох → Стенд засах болон хуриах

Хурал үзэсгэлэнд оролцох

Стенд засах болон хуриах

Стенд засах болон хуриах

Стендэд Бараа байрлуулах төрөл зүйл

Зүүн хойд азийн экспоны стендэд бараа байрлуулхад онцлан зассан стендэд байрлуулах болон адил маягаар засах хоёр зүйл байдаг.
онцлан зассан стендэд байрлуулах
онцлан зассан стендэд байрлуулах гэдэг нь нэг аж ахуйн нэгжийн захиалсан олон улсын стандартад нийцсэн 4-ээс дээш харилцан залгалдаж бүхий стендийг адил маягаар засхаас бусад хэлбэрээр засхыг хэлэнэ. Зохих орон зай гаргаж зүүн хйод азийн экспоны адил маягаар засхаас бусад зүйлийн хэлбэр маяг, материалаар засхыг хэлэнэ.
адил маягаар засах
адил маягаар засах гэдэг нь тогтмол маягтад суурлан тогтсон нэг зүйлийн материалаар стенд засхыг хэлэнэ.(үүнийг зөвхөн танхимын гадаа стенд засах дунд жижиг аж ахуйн нэгжүүд л хйинэ.)

Стенд засах байгууллага

1, стендийг онцлан засах ажил гүйцэтгэгч байгууллага
тендийг онцлан засхаар болсон аж ахуйн нэгжүүд заавал зүүн хойд азийн экспоос зөсшөөрсөн үнэмлэгээтэй ажил гүйцэтгэгч байгууллагаар засуулах хэрэгтэй. Үнэмлэгээ байхгүй байгууллагаар засуулхыг хориглоно.
Зүүн хойд азийн IX экспоны үнэмлэсэн аж ануйн нэгжийн жагсаалтыг дараа дахин мэдэгдэнэ.
2, адил маягаар засах
зүүн хойд азийн экспоноос үнэмлэсэн байгууллага стенд зассан байх хэрэгтэй. Танхимын гадаа байх бүгд дунд жижиг аж ахуйн нэгжийн стеэдийг хамаарна.

Стеэд засхад анхаарах зүйл

Ажил гүйцэтгэх байгууллага
1, стеэд засахдаа галын аюлаас сэргийлэх тоног төхөөрөмж, цахилгаан тоног төхөөхөмж, хаалга, элэ зүйлийн дохио тэмдэгийг халхалж болохгүй, танхимын ханаас 0,6 метэр зайтай байх.
2, стендийн эзлэх талбай нь өргөдөл гаргаахдаа тодорхойлсон талбайтай адилханбайх. Гэрэл дуссан сүүдэр нь түрээслэсэн талбайгаас давж болохгүй. экспоны зохион байгуулах комисс болон танхимын хамаа бүхий хүмүүсийн зөвшөөрлийг олсны дараа дээрх зүйлүүд талбайгаас давсан байж болно.
3, стендийн өндөр
  Нэг давхарын стендийн өндөр: 5,5 метэр
Хоёр давхарын стендийн өндөр: 4 метэр
Хоёр давхарын доор хэсгийн өндөр: 3 метэр
Таххимын гаднах стендийн өндөр: 4 метэр
4, дээрээс элгүдэг зүйл нь газрын гадаргаас 2,5 метэр дээш байх, нэг давхарын газрын гадаргын даац нь 3 тон/㎡, хоёр давхарын газрын гадаргын даац нь 0,4 тон/㎡, чичирхийлэх бараа бүтээгдэхүүн байбал дээрх дурдсан газрын даац нь талаар хасагдна.
Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.