одоогийн уншиж байга бүлэг :Хурал үзэсгэлэнд оролцох → Үзэсгэлэнд оролцох мэдэгдэл

Хурал үзэсгэлэнд оролцох

Үзэсгэлэнд оролцох мэдэгдэл

 

Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.