одоогийн уншиж байга бүлэг :Хурал үзэсгэлэнд оролцох → Хэрхэн хуралд оролцох

Хурал үзэсгэлэнд оролцох

Хэрхэн хуралд оролцох

Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.