одоогийн уншиж байга бүлэг :Хурал үзэсгэлэнд оролцох → Билет хийх

Хурал үзэсгэлэнд оролцох

Билет хийх

БНХАУ-Зүүн хойд Азийн IX Экспоны
үнэмлэх ажилийн тухай хамаа бүхий мэдэгдэл

Элэ хотын ардын засгийн газар, Чанбайшан захиргааны хороо, Мужийн дэсийн шууд хариат байгууллага болон дунд зэргийн Шууд хариат байгууллага, Элэ хамаа бүхий байгуулага:
НХАУ-ЗүүнБНХАУ     хойд Азийн IX Экспо нь 2013 оны 9 сарын 6-11-ийн хооронд Жилинь мужийн Чанчунь хотын олон улсын хурал & үзэсгэлэнгийн төвд зохион байгуулагдана, үнэмлэхийн хамааралтын ажилыг улам нэг алхум чангатган 9 дэх удаагйин БНХАУ-Зүүн хойд Азийн Экспо элэ талийн ажлийг урагштай явуугдуулхын тулд, үнэмлэхийн хамааралтын ажилын хамаа бүхий мэдэгдэл доорх мэт:
нэг, үнэмлэхийн хамааралтын ажлийн зарчим
А, үнэмлэх
хоёр, үнэмлэх болон урамшуулал билетийн тархаах хүрээ хэвчээ
А, үнэмлэхийн тархаах хэвчээ
1, үзэсгэлэнд оролцогчид
2, хурал үзэсгэлэнд оролцосон аж ахуйн нэгжүүдийндээд зэргийн тушаалтай хүмүүс
3, урьлгаар ирсэн худалдан авагчид
4, удирдах тавийн бүх ажилтан
5, элэ яам буюу хорооны хурал үзэсгэлэнд оролцогчид
6, БНХАУ-Зүүн хойд Азийн IX Экспоны хамтын ажиллагааны түнш болох аж ахуйн нэгжүүдийн дээд зэргийн тушаалтай хүмүүс
7, хуралд оролцох БНХАУ-ын дотоод гадаадын  төлөөлөгчид  
Б, Урамшуулал билетийн тархаах хүрээ хэвчээ (эрхэм зочид болон хүндэт зочид гэх хоёр зүйл хуваадаг )
эрхэм зочидын билетийг тархаах хүрээ хэвчээ: дэд танхимын даргаас дээш тушаалтай хүмүүс, аж ахуйн нэгжүүд
хүндэт зочидын билетийг тархаах хүрээ хэвчээ: хуралд оролцох шаардлагатай болсон нэр мэдүүлээгүй   төлөөлөгчид
1, Бүгд Найрамдах Хятад Ард Улсын Эв Хамт Намын Жилинь мужийн Хороо, Жилинь мужийн Ардын Түлөөлөгчидийн Их Хурал, Жилинь мужийн Ардын Засгийн Газар, Жилинь мужийн Улс Төрийн Зөвлөгөөний Хурал, Жилинь мужийн Сахилга бат Шалгах Комисс, Жилинь мужийн Цэргийн Тойрог, Жилинь мужийн Зэвсэгт Цагдааны Ёрөнхий Отряд, Жилинь мужийн Хилийн Хамгаалалтын Ёрөнхий Отряд, Жилинь мужийн Галын Аюулаас сэргийлэх Ёрөнхий Отряд.
2, Мужид шууд захирагдах элэ танхим, газар, хороо болон хэсэг хэмжээний дунд зэргийн шууд захирагдах салвар, байгууллагуудад, Урамшуулал билетийг 5-20 хувь  хуваах, зочлох үүрэгтэй байгууллала бодит байдлыг үзэж байгад 5-10 хувь нэмэгдүүлэх.
3, БНХАУ-Зүүн хойд Азийн IX Экспоны хамтын ажиллагааны түнш болох аж ахуйн нэгжүүдийн, хамтын ажиллагааны төсөвт Урамшуулал билетийн тоо дурдагдсан бол тоо ёсоор хуваан тархааж, төсөвт Урамшуулал билетийн тоо дурдагдсангүй бол, Жилинь мужийн үзэсгэлэн яармаг зохион байгуулах хорооноос өнгөрсөн жилийн бодит байдалд үндслэн зохих хэмжээний билет тархаан хуваах.
4, Зүүн хойд Азийн IX Экспоны хүдэлгээнд оролцсонгүй байгууллага болон бусад төлөөлөгчид, хэрэв шаардлагатай бол, Экспоны нарийн бичгийн газарт өргөдөл гаргаан, холбогдох удирдлагын зөвшөөрлийг олсны дараа урамшуулал билетийг хуваан тархаах.  
В, тус удаагийн экспоны үнэмлэхийн онцлог
1, элэ хотын салбар газрын ажилтануудыг удирдах төвийн системд оруулах
2, үнэмлэх дээр бүгд цээж зурагийг хэвлэх, цээж зурагаа интернетээр ирүүлэх
3, билет үнэмлэхийг уялдуулал: тус удаагийн Экспо нь үнэмлэх болон урамшуулал билетийн идэвхтэй уялдуулах аргийг үргэлжлүүлэх, үнэмлэхийн хэвлэх болон тархаалтын ажлийн урагштай явуугдахыг батлан, урамшуулал билетээр дамжин БНХАУ-Зүүн хойд Азийн Экспонд оролцох хүрээ хэвцээ болон хүний тоогийг батлах.
4, тус удаагийн Экспоны тухайн талбайд үнэмлэх хийнээ. Экспоны урилга, хүчин бүхий иргэний үнэмлэх (паспорт), нэрийн хуудас гурвуулыг бэлтгэн “тухайн талбайд үнэмлэх хийх бүртгэлийн хуудас”-ыг бүглэсний дараа үнэмлэх хийж өгнө.
гурав, үнэмлэхийн ажилийн бусад шаардлага
1, энэ удаагийн Экспоны интернетээр үнэмлэх гуйчлах системийг хэрэгжүүлсэн байна, элэ байгуулага цаг тухайд Зүүн хойд Азийн Экспоны website-д орож, үнэмлэх гуйчлах хамаа бүхий мэдэгдэлийг сонирхон уншиж, цаг тухайд хэрэгцээ бүхий материалаан бүглэх.
2, 6 сарын 11-нээс өмнө бичиг материалаа Зүүн хойд Азийн Экспоны нарийн бичгийн газарын A302 өрөөнд хүргэх
3, БНХАУ-Зүүн хойд Азийн Экспоны нарийн бичгийн газар байгууллагуудын шаардлагагаар, үнэмлэхийн төрөл болон тоо хэмжээгийг хянан шалгах.
4, элэ төрлийн үнэмлэх 6 сарын 17-28-ны хооронд интернетээр нэр мэдүүлэх.
5, интернетээр өргөдөл гаргаах жинхинь хугачаа нь 2013 оны 7 сарын 1-16-нд
6, Экспо зохион байгуулагдахаас өмнө, нарийн бичгийн газраас нэгтэлтэй хуваана. цагийг дараа дахин мэдэгднэ.
7, бүх үнэмлэхлийг тохитой хадгалах ёстой, хэрэв алдвал дахин олгохгой.
дөрөв, харилцах хаяг
Харилцах хүн: сургаалт  бай тин тин
Харилцах хэлбэр:
сургаалт  ***********    +86-431-82766551
бай тин тин   18626656536 +86-431-82766551
И-мэйл: svrgaltu@163.com          898807342@QQ.COM
Хаяг: БНХАУ- Жилинь мужийн Чанчунь хот Сунжиан гудамж 51 тоот
Шуудангийн хаяг:130051                        
Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.