одоогийн уншиж байга бүлэг:Зах зээлийн хамтын ажиллагаа → Зах зээлийн хамтын ажиллагааны төсөл

Зах зээлийн хамтын ажиллагаа

Зах зээлийн хамтын ажиллагааны төсөл

   

 

 

 

 

 

Дэлхийд хандах. Зүүн хойд Aзид үйлчлэх. Энх тайван, эв найртай, хамтран ажиллах ба саналаа нэгтэн хамтдаа эдэлх, хамтдаа ашиг хүртэхийг хүсэх.